Koncert odbędzie się 19 marca 2022 roku
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

1. Organizatorem Konkursu jest wydawca internetowego dziennika Wyborcza.pl Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS za nr 59944; kapitał zakładowy 46.580.831,00 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44. Konkurs nie jest organizowany ani administrowany przez serwis Facebook.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest: TOMCZYK ART.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18-stu lat mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. Uczestnikami mogą być osoby spełniające warunki określone w niniejszym regulaminie oraz w regulaminie serwisu Facebook. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy ani stali współpracownicy organizatora ani fundatora ani ich małżonkowie ani krewni i powinowaci do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa.

4. Aby wziąć udział Konkursie należy - w terminie od dnia 10 marca 2022 r. (czwartek) od godz. 11.30 do dnia 11 marca do godz. 12 (piątek) wykonać zadanie konkursowe tj. opublikować na fanpage’u Gazety Wyborczej Kielce w serwisie Facebook komentarz pod postem konkursowym zawierający opisową odpowiedź na pytanie: Dlaczego chciałbyś uczestniczyć w Koncercie Wiedeńskim II w Filharmonii Świętokrzyskiej w dniu 19.03 o godzinie 20.00? Podane godziny są godzinami czasu obowiązującego w Polsce. Po opublikowaniu komentarza nie można w nim dokonywać zmian. Za moment zgłoszenia do Konkursu uznaje się moment opublikowania komentarza.

5. Uczestnicy Konkursu nie mogą w komentarzu zamieszczać treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami ani mogących naruszać cudze prawa lub cudze dobra osobiste (tj. w szczególności komentarze nie mogą zawierać treści obraźliwych, oszczerczych bądź w inny sposób godzących w czyjekolwiek dobre imię; komentarze nie mogą zawierać treści zabronionych, np. pornograficznych, ukazujących zabijanie lub dręczenie zwierząt; komentarze nie mogą zawierać przekazów obscenicznych, godzących w uczucia religijne ani zachęcać do działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zagrażających bezpieczeństwu). W komentarzu nie można zamieszczać utworów cudzego autorstwa (w tym grafik, zdjęć, rysunków, komentarzy ani wypowiedzi innych osób ani firm), ani wizerunków osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy niezgodnych z prawem lub naruszających warunki określone w niniejszym regulaminie. Komentarze niezgodne z ww warunkami nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

6. W konkursie jury powołane przez Organizatora wybierze sześciu zwycięzców – autorów najciekawszych w ocenie jury, komentarzy. Każdemu zwycięzcy zostanie przyznana nagroda –zaproszenie dla dwóch osób na Koncert Wiedeński II w Filharmonii Świętokrzyskiej w dniu 19.03 o godzinie 20.00. Organizator ani fundator nie ponosi kosztów dojazdu, ani ewentualnego noclegu. Organizator dnia 11 marca 2022 poda do wiadomości publicznej, na fanpage’u Gazety Wyborczej Kielce informację o zakończeniu konkursu. Organizator poinformuje zwycięzców o przyznanej nagrodzie oraz sposobie jej realizacji na massengera zwycięzcy w terminie do: 11 marcasz do godz. 18.00. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu należy składać w terminie 30-stu dni od dnia podania przez Organizatora do wiadomości publicznej informacji o zakończeniu Konkursu. Reklamacje należy składać na adres e-mail: promocja@katowice.agora.pl, lub na adres Organizatora: Agora S.A., dział promocji Gazety Wyborczej, ul. Towarowa 4, 43-110 Tychy. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14-stu dni zgodnie z danymi adresowymi podanymi w reklamacji.

8. Wszelkie reklamacje dotyczące nagród należy składać w terminie 30-stu dni od dnia otrzymania nagrody, a w razie jej nieotrzymania - w terminie 60 dni od dnia otrzymania wiadomości o przyznanej nagrodzie. Reklamacje należy składać na adres e-mail: redakcja@kielce.agora.pl, lub na adres Organizatora: Agora S.A., dział promocji Gazety Wyborczej, ul. Towarowa 4, 43-110 Tychy. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14-stu dni zgodnie z danymi podanymi w reklamacji.

9. Postanowienia punktów 7 i 8 nie ograniczają praw uczestników do dochodzenia roszczeń w postepowaniu sądowym - po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego lub bez zgłaszania reklamacji.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KONKURSEM

I Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732).

W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych na adres e-mail iod@agora.pl.

II Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane także w celu doręczenia nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Konkursu jest uzasadniony interes Organizatora polegający na zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), w tym ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe zwycięzców będą także w celu rozliczenia i udokumentowania wydania nagrody - w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

III Dane osobowe Uczestników Konkursu w postaci zamieszczonych przez nich komentarzy wraz ze swoim identyfikatorem w serwisie Facebook będą przetwarzane w ramach Profilu Organizatora przez czas określony przez Uczestnika - każdy z Uczestników może w każdym czasie usunąć swój post. Nadto post może zostać usunięty w każdym czasie przez Organizatora jeżeli będzie sprzeczny z warunkami określonymi w punkcie 5 niniejszego Regulaminu - w takim przypadku dany post wraz z identyfikatorem będzie przetwarzany do czasu usunięcia przez organizatora Konkursu.

IV Dane osobowe zwycięzców, zgodnie z którymi należy zrealizować nagrodę będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji prawa do nagrody oraz wygaśnięcia obowiązków ciążących na administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w związku z przekazaniem nagrody.

V Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

VI Każdy ma prawo żądać wglądu w swoje dane, może żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, każdemu przysługuje także prawo przeniesienia swoich danych. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza prawo.

VIII Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych w zakresie komentarza konkursowego jest potrzebne do udziału w Konkursie. Podanie danych zgodnie, z którymi należy doręczyć nagrodę jest potrzebne do doręczenia nagrody.

IX Dane osobowe zwycięzców mogą być przekazane usługodawcom świadczącym na rzecz Organizatora usługę doręczenia przesyłek - wyłącznie w celu doręczenia nagrody.

RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

POWYŻSZA INFORMACJA NIE DOTYCZY ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA SERWISU FACEBOOK

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem